Friday, 12 June 2015

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญอําเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


คําขวัญอําเภอ
หลวงปู่ศุขมิ่งเมือง นามกระเดื่องเครื่องจักสาน ขนมหวานตํานานไทย ต้นน้ําใหญ่ท่าจีน

ประวัติความเป็นมา ตําบลมะขามเฒ่า
ที่ว่าการอําเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทําการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ.2450 ได้มีการก่อสร้างอําเภอขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่งในสมัยของหลวงไชยเข (พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอําเภอคนแรกที่ว่าการอําเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําท่าจีนเป็นอาคารไม้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสํานักงานเทศบาลตําบลวัดสิงห์ เมื่อปี พ.ศ.2500 ได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลมะขามเฒ่า เนื้อที่ ประมาณ40 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีการสร้างที่ว่าอําเภอหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เนื่องจากอาคารเดิมชํารุดทรุดโทรม ซึ่งได้เปิดใช้อาคารเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 เป็นที่มา


No comments:

Post a Comment